marți, 25 mai 2010

Mit - taxarea pacientului 21"Medicul de familie nu are dreptul să taxeze pacientul 21 !"

FALS !

Contractul Cadru 2010

ART. 15 În relaţiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale au următoarele drepturi:
c)
să încaseze contravaloarea serviciilor medicale care nu se decontează de casele de asigurări de sănătate din Fond, conform prevederilor legale în vigoare;
e) să încaseze sumele reprezentând fie contribuţia personală pentru unele servicii medicale, fie coplata pentru alte servicii medicale de care au beneficiat asiguratii, conform prevederilor legale în vigoare.
f) să încaseze contravaloarea serviciilor medicale la cerere, inclusiv pentru situaţiile programabile, dacă asiguratul solicită efectuarea serviciilor respective înaintea datei programate;

ART. 14 În relaţiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale au următoarele obligaţii:
f) să asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ţară – bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării, conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate;
r) să asigure eliberarea actelor medicale, în condiţiile stabilite în norme;

Norme aplicare Contract cadru 2010

Anexa I, cap III, Pachetul de servicii medicale de bază
"J. Activităţi de suport. Eliberare de acte medicale: certificat de concediu medical, bilete de trimitere, prescripţii medicale, certificat de deces, cu excepţia situaţiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală, conform prevederilor legale, scutiri medicale pentru copii în caz de îmbolnăviri."


Deci consultaţiile neprogramate, şi pentru care pacientul refuză programarea (deci la cerere), pot fi taxate, cf. Art 15, lit f., şi, în urma acestei consultaţii la cerere, medicul de familie poate acorda bilet de trimitere sau reţetă compensată sau gratuită, dacă este cazul, cf. Art 14, lit. f şi r din Contractul Cadru, şi literei J din Anexa I, cap III din Norme.

Contractul cadru 2010 şi normele pot fi consultate pe pagina http://www.cnas.ro/ . De menţionat că reprezentanţii medicilor de familie au cerut clarificări scrise, prin registratura CNAS, însă nu s-a primit nici un răspuns oficial scris, semnat şi ştampilat, ci doar declaraţii verbale, neoficiale, ale reprezentanţilor CNAS, prin presă. Controalele şi eventualele activităţi neconforme contractului se pot dovedi doar prin documente scrise şi publicate în Monitorul Oficial, nu prin declaraţii pompieristice în presă.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu