duminică, 15 februarie 2009

Legislatie - Activitatea medicului de familie

Preluat din Normale de aplicare ale Contractului-Cadru 2008, contract semnat intre medicul de familie si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

Mai jos sunt prezentate serviciile din pachetul de servicii medicale de baza, de care beneficiaza pacientii asigurati conform normelor CNAS. Consultati linkul de mai sus pentru Pachetul de servicii medicale minimal si facultativ de care beneficiaza pacientii neasigurati si cei care se asigura facultativ.

"PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂ
CAP. I PACHET DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ


A. Servicii profilactice:
1. Urmărirea dezvoltării fizice şi psihomotorie a copilului prin examene de bilanţ:
a) la externarea din maternitate - la domiciliul copilului;
b) la 1 lună - la domiciliul copilului;
c) la 2 luni;
d) la 4 luni;
e) la 6 luni;
f) la 9 luni;
g) la 12 luni;
h) la 15 luni;
i) la 18 luni.

NOTĂ:
Examenul de bilanţ până la vârsta de 12 luni inclusiv, cuprinde obligatoriu şi promovarea activă a alimentaţiei exclusive la sân a copilului până la vârsta de 6 luni şi continuarea acesteia până la minim 12 luni.

2. Supravegherea gravidei şi stabilirea gradului de risc conform normelor metodologice emise de Ministerul Sănătăţii Publice:
a) luarea în evidenţă în primul trimestru;
b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a;
În situaţia în care luarea în evidenţă a gravidei are loc în luna a 3-a, pentru această lună se va raporta casei de asigurări de sănătate numai luarea în evidenţă a gravidei, nu şi supravegherea;
c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv;
d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate - la domiciliu;
e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere;
f) consiliere pre şi post testare pentru HIV şi lues a femeii gravide.

NOTĂ:
În cadrul supravegherii gravidei se va face şi promovarea alimentaţiei exclusive la sân a copilului până la vârsta de 6 luni şi continuarea acesteia până la minim 12 luni.

3. Examen de bilanţ anual al copiilor de la 2 la 18 ani.
4. Control medical al asiguraţilor în vârstă de peste 18 ani pentru prevenirea bolilor cu consecinţe majore în morbiditate şi mortalitate.
Controlul medical cuprinde:
- consultaţie (anamneză, examen obiectiv, diagnostic);
- recomandare pentru examene paraclinice atunci când există argumente clinice de suspiciune a unei stări patologice consemnate în foaia de observaţie.
- încadrarea medicală a asiguratului într-o grupă de risc.

NOTĂ: Serviciile medicale prevăzute la punctele 3 şi 4 nu se acordă persoanelor care beneficiază în anul 2008 de examenul medical de evaluare a stării de sănătate în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui C.N.A.S. nr.994/354/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea şi raportarea activităţilor specifice din cadrul Programului naţional privind evaluarea stării de sănătate a populaţiei în asistenţa medicală primară, cu modificările şi completările ulterioare

5. Imunizări:
I. conform programului naţional de imunizări:
a) antituberculoasă - vaccin BCG;
b) revaccinare BCG, după caz, după verificarea cicatricei post primo vaccinare;
c) testarea PPD;
d) antihepatită B;
e) antipoliomielitică VPO şi VPI;
f) împotriva difteriei, tetanosului şi tusei convulsive - DTP (sau DT la cazurile la care vaccinarea DTP este contraindicată);
g) antirujeolică şi antirujeolică – antirubeolică - antiurliană;
h) împotriva difteriei şi tetanosului - DT (revaccinare);
i) împotriva difteriei şi tetanosului la adulţi - dT (revaccinare);
j) împotriva tetanosului - dT sau VTA;
k) antirubeolică.
II. antitetanos la gravide, pentru profilaxia tetanosului la nou-născut;
III. alte vaccinări în caz de necesitate, stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii publice.

6. Educaţie medico-sanitară şi consiliere pentru prevenirea şi combaterea factorilor de risc, precum şi consilierea antidrog.

7. a) Controale periodice - epicriză de etapă pentru afecţiunile care necesită dispensarizare conform normelor stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice:
- insuficienţă cardiacă cronică clasa III şi IV - NIHA
- diabet zaharat tip II - pentru asiguraţii aflaţi în tratament cu antidiabetice orale
- HTA cu AVC
b) Controale periodice - epicriză de etapă pentru afecţiunile care necesită dispensarizare conform normelor stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice, altele decât cele menţionate la lit. a).

8. Bolnav TBC nou, descoperit activ de medicul de familie, trimis şi confirmat de specialist.

9. Servicii de planificare familială:
- consiliere de planificare familială;
- indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc.

B. Servicii medicale curative:

1. Consultaţie (anamneză, examen obiectiv, diagnostic) în caz de boală sau accident.

2. Manevre de mică chirurgie şi tratament injectabil, după caz.

3. Prescriere de tratament medical şi igienico-dietetic.

4. Recomandare de investigaţii paraclinice pentru stabilirea diagnosticului şi monitorizare, prin bilet de trimitere, ca o consecinţă
a actului medical propriu.

5. Eliberare de bilet de trimitere pentru cazurile care depăşesc competenţa medicului de familie, cu scurt istoric medical al asiguratului, către alte specialităţi sau în vederea internării. Medicul de familie consemnează în biletul de trimitere
sau va ataşa la acesta rezultatele investigaţiilor paraclinice efectuate în regim ambulatoriu atunci când acestea au fost necesare pentru a susţine şi/sau confirma diagnosticul menţionat pe biletul de trimitere în vederea internării şi data la care au
fost efectuate, care completează tabloul clinic pentru care se solicită internarea.

6. Luarea în evidenţă a bolnavului TBC confirmat de medicul de specialitate, urmărirea şi aplicarea tratamentului strict supravegheat, până la scoaterea din evidenţă pe baza schemei TSS şi numai pentru situaţiile în care medicul de familie
este direct implicat în administrarea acestei scheme. Pentru persoanele care refuză aplicarea tratamentului medicii de familie vor apela la sprijinul organelor de poliţie şi al autorităţilor publice locale.

7. Asistenţă medicală la domiciliu în cadrul programului de lucru stabilit pentru aceasta, pentru situaţiile în care medicul de familie consideră necesară această deplasare.

8. Monitorizarea tratamentului şi a evoluţiei stării de sănătate a bolnavilor cronici.

9. Monitorizarea şi managementul hemodinamic prin metoda bioimpedanţei toracice pentru HTA esenţială.

10. Consultaţii la domiciliul asiguraţilor în afara programului de lucru – maximum 5 consultaţii/săptămână/medic.

C. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă:
a) asistenţă medicală în urgenţe medico-chirurgicale (anamneză, examen clinic şi tratament), în limita competenţei medicului de familie şi a posibilităţilor tehnice medicale;
b) trimitere, pentru cazurile care depăşesc competenţa medicului de familie, către alte specialităţi sau în vederea internării, după caz.
Asiguraţii beneficiază de aceste servicii, indiferent de medicul de familie pe lista căruia sunt înscrişi. Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa de urgenţă.


Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă se acordă:
1) în cabinetul medicului de familie, în cadrul programului de lucru stabilit,
2) în centrele de permanenţă, în afara programului de lucru stabilit al medicilor de familie; serviciile medicale furnizate de medicii de familie în centrele de permanenţă se acordă în baza unor contracte distincte încheiate între aceştia şi casele de asigurări de sănătate. Condiţiile de acordare şi modalităţile de plată sunt stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative.


D. Activităţi de suport:
Eliberare de acte medicale: certificat de concediu medical, certificat de deces, cu excepţia situaţiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală, certificat medical pentru îngrijirea copilului bolnav, conform prevederilor legale; adeverinţe medicale pentru copii necesare înscrierii în colectivităţi; scutiri medicale pentru copii în caz de îmbolnăviri; adeverinţe medicale solicitate de personalul sanitar pentru exercitarea profesiei precum şi de celălalt personal angajat în sistemul sanitar şi al asigurărilor sociale de sănătate.


E. Activităţi necesare în limita domeniului de competenţă a asistenţei medicale primare."

Legislatie - Program de lucru al medicului de familie

Preluat din Contractul-Cadru 2008 incheiat intre medicii de familie si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

"SECŢIUNEA a 6-a Asistenţa medicală primară - Condiţii specifice

PARAGRAFUL 2 Programul de lucru

Art. 27.- Furnizorii de servicii medicale din asistenţa medicală primară acordă servicii medicale în cadrul programului de lucru stabilit de către aceştia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare, inclusiv sâmbăta, duminica şi sărbătorile legale, în afara programului de lucru se acordă servicii medicale de către medicii de familie în centrele de permanenţă înfiinţate şi organizate conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 28.- (1) Programul de activitate săptămânal al fiecărui medic de familie, organizat în funcţie de condiţiile specifice din zonă, trebuie să asigure în medie pe zi minimum 5 ore la cabinetul medical şi două ore la domiciliul asiguraţilor, conform graficului de vizite la domiciliu. În cabinetele medicale şi/sau localităţile unde îşi desfăşoară activitatea cel puţin 2 medici de familie, acordarea asistenţei medicale se va asigura atât dimineaţa, cât şi după-amiaza.

(2) Asistenţa medicală în afara programului de lucru este asigurată, după caz, de:

a) medicii de familie asociaţi din mai multe localităţi în centre de permanenţă care acordă asistenţă medicală conform prevederilor legale în vigoare;
b) unităţi medicale specializate ce asigură serviciile medicale de urgenţă prespitalicească şi transport medical.

(3) Medicul de familie are obligaţia să afişeze la cabinetul medical numărul de telefon şi adresa centrului de permanenţă care asigură rezolvarea situaţiilor de urgenţă în afara programului de lucru, precum şi programul fiecăruia dintre medicii asociaţi, iar în situaţia în care nu este organizat centru de permanenţă, pentru urgenţe medicale se afişează numărul de telefon la care poate fi apelată substaţia serviciului judeţean de ambulanţă (112), respectiv al celui mai apropiat serviciu de ambulanţă organizat de ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie.

(4) Modalitatea de decontare a serviciilor medicale acordate în condiţiile prevăzute la alin. (2) se stabileşte prin norme.

Art. 29.- Pentru perioadele de absenţă a medicilor de familie se organizează preluarea activităţii medicale de către un alt medic de familie. Condiţiile de înlocuire se stabilesc prin norme."

Protestul in presaAmosnews: Medicii de familie îşi iau concediu în semn de protest

Ziare.com: Giurgiu: Jumatate dintre medicii de familie, in concediu

Ziare.com: Cabinetele de medicina primara sunt amenintate de faliment

Ziua: Protestele medicilor de familie

Evenimentul Zilei: Medicii de familie, aproape de faliment

Evenimentul Zilei: Medicii de familie intră în concediu de grevă

Activitatea medicului de familie


In afara de activitatea medicala propriu-zisa, care poate fi consultata aici, medicul de familie mai trebuie sa realizeze raportarea (electronica + pe hartie) activitatii medicale catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si Directia de Sanatate Publica, ca o conditie a Contractului-Cadru semnat cu CNAS, trebuie sa participe la cursuri, conferinte si simpozioane, ca parte a programului de Educatie Medicala Continua, necesare eliberarii dreptului de libera practica.

In plus, deoarece medicii de familie lucreaza in cabinete medicale individuale si independente, medicul are toate indatoririle si obligatiile unui patron de societate comerciala, fiind nevoit sa isi plateasca singur impozitele, taxele si contributiile pentru salariul propriu si al angajatilor: asistenta, femeie de serviciu, uneori si contabil si operator PC; facturile pentru utilitatile cabinetului si pentru contractele de prestari servicii incheiate cu furnizorii de servicii cum ar fi ridicarea deseurilor sanitare; asigurarile de malpraxis; sa achizitioneze tipizate in regim special: retete, concedii, adeverinte, chitante; sa duca lunar raportarea la filiala locala a CNAS etc.

De mentionat ca in timp ce activitatea medicala propriu-zisa este realizata in cele 5 ore din cabinet plus 2 ore de consultatii la domiciliu pentru anumite cazuri speciale ("teren") stipulate in contractul cu CNAS, restul activitatilor se realizeaza in timpul liber al medicului de familie. In unele zone, unde accesul la servicii medicale este deficitar, medicii de familie asigura servicii medicale in regim de permanenta, adica 24 de ore din 24, in urma semnarii unui contract suplimentar cu CNAS pentru "centrul de permanenta".

Tot de mentionat ca Programele Nationale cum au fost cel de Evaluare a Sanatatii care s-a desfasurat in perioada 1 iulie 2007-31 decembrie 2009, si cele anuntate de Ministrul Sanatatii Ion Bazac de preventie a cancerului de col uterin si de evaluare a riscului cardio-vascular reprezinta contracte suplimentare incheiate intre medic si Ministerul Sanatatii. Prin aceste programe, medicul este obligat sa isi prelungeasca programul de la cabinet, pentru a nu afecta buna desfasurare a contractului cu CNAS.

Aceste Programe Nationale reprezinta deci o munca in plus, un al doilea "job", in timpul liber al medicului.